DDC 按学科起源顺序分类

0 – 总类 … 无所属的 1 – 哲学 … 是起源 2 – 宗教 … 是对哲学的一种定论 3 – 社会 … 团结在相同的宗教信仰 4 – 语言 … 社会成立后才逐渐统一 5 – 科学 … (自然科学)依赖语言和文字 6 – 技术 … (应用科学)建立在自然科学的基础上 7 – 艺术 … 8 – 文学 … 9 – 历史 … 记录着人类一切活动

2011-03-22 · wuan