find
talk
whoami
whatis
uname
quota
set
mv
whereis
unzip
strip
touch
finger
top
mount
compress
!!
more
yes
jobs
umount
sleepy